Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Bouwkundig tekenwerk

De praktische inslag van Hazet tekenbureau speelt bij het vervaardigen van bouwkundig tekenwerk een belangrijke rol. Vanaf de ontwerp- tot en met de uitvoeringsfase wordt doorlopend gecontroleerd op de consistentie van de aanwezige documenten, de technische uitvoerbaarheid en de van toepassing zijnde regelgeving. De tekenaars denken actief mee en overleggen met de opdrachtgever om het ontwerp praktisch uitvoerbaar te maken, zonder voorbij te gaan aan de esthetische aspecten van het ontwerp.

Bouwkundig tekenwerk hero visualisatie

Wij werken met volgende software:

 • Revit 2017 / 2022
 • ASD / BCB (bouwkundige schil over Revit 2017 / 2022)
 • MS Office 2021
 • Itannex bouwbesluit module
 • GPR gebouw
 • EPG Uniec2

Al ons tekenwerk wordt uitgevoerd volgens NEN 2574 en kan per project worden afgestemd op specifieke wensen van de opdrachtgever.

In het algemeen zal een project een of meerdere van volgende fasen doorlopen. Per fase wordt aangegeven waarmee Hazet tekenbureau u van dienst kan zijn:

Initiatief/haalbaarheid (IH)

Het vervaardigen van Initiatief/Haalbaarheid tekeningen op basis van schetsen, 3D modellen etc.

Project Definitie (PD)

Het vervaardigen van Projectdefinitie tekeningen op basis van schetsen, 3D modellen etc.

Structuur Ontwerp (SO)

Het vervaardigen van Structuurontwerp tekeningen op basis van schetsen, 3D modellen etc.

Voorlopig Ontwerp (VO)

Het vervaardigen van de Voorlopig Ontwerp tekeningen op basis van schetsen, 3D modellen etc.;

Definitief Ontwerp (DO)

Het vervaardigen van de Definitief Ontwerp tekeningen op basis van de goedgekeurde Voorlopig Ontwerptekeningen

 • Globale toetsing van de daglichttoetreding en oppervlakteberekening.

Technisch Ontwerp (TO)

Het vervaardigen van de technisch ontwerp tekeningen op basis van het goedgekeurde Definitief Ontwerp

 • Bouwbesluittoetsing, te weten: daglichttoetreding, ventilatievoorzieningen, oppervlakteberekeningen, spuicapaciteit, brandveiligheid, EPG berekening, GPR berekening, brandveiligheidstoetsing, etc.
 • In de technisch ontwerp fase (bouwvoorbereidingsfase, bestekfase) wordt aan de hand van de geproduceerde stukken de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) aangevraagd.
 • In deze fase worden ook de verkooptekeningen gemaakt op basis van de goedgekeurde technisch ontwerp tekeningen.

Prijs- en contractvorming (PC)

Het vervaardigen van Prijs- en contractvormingstekeningen  op basis van de goedgekeurde technisch ontwerp tekeningen.

Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

Het vervaardigen van uitvoeringstekeningen (werktekeningen) op basis van de goedgekeurde technisch ontwerp tekeningen.

Uitvoering – Directievoering

Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

Gebruik / Exploitatie

Het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting. Te denken valt dan aan:

 • Ontruimingsplattegronden
 • Aanvalsplattegronden
 • Veiligheidsplattegronden
 • Gebruiksmeldingsplattegronden
 • Revisietekeningen
 • Splitsingstekeningen

Voor elk van bovengenoemde fasen kan Hazet tekenbureau, indien gewenst, besprekingen bijwonen en overleg plegen met overheidsinstanties, constructeur, installateur, nutsbedrijven, brandweer en overige instanties / bedrijven.