Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

V&G plan

V&G plan hero visualisatie

Wat is het?

In een V&G plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Wanneer nodig?

Er moet een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) beschikbaar zijn als:

  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 werkdagen
  • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt

Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

Regelgeving Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan):

  • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
  • In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door een van de uitvoerende partijen (bijv. de hoofdaannemer) uitgevoerd.
  • Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats.
  • Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de arbowetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing.
  • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.
  • Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.