Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Gebruiksmeldings­plattegronden

Gebruiksmeldingsplattegronden hero visualisatie

Wat is het?

Plattegrond met daarop informatie over het gebouw waarmee aangetoond kan worden dat het gebouw brandveilig gebruikt kan worden. De gebruiksmeldingsplattegrond is onderdeel van de gebruiksmelding en is bedoeld om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012 ten aanzien van het brandveilig gebruik.

De symbolen zijn conform NEN1414 voor zover deze norm daarin voorziet. De kleuren en lijnen worden toegepast in overeenstemming met aanval- en ontruimingsplattegronden.

Wanneer nodig?

In Nederland mag men de meeste gebouwen zonder gebruiksvergunning of gebruiksmelding gebruiken. Voor de categorie van gebouwen die uit oogpunt van brandveiligheid risicovol zijn, geldt echter dat men ze alleen mag gebruiken als de gemeente daarvoor een gebruiksvergunning heeft afgegeven.

Het gebruik van gebouwen moet voldoen aan de eisen uit het Gebruiksbesluit. Maar het Gebruiksbesluit kent hierbij wel drie verschillende situaties:

  • vrij gebruik (meldings- en vergunningsvrij);
  • gebruik op basis van een gebruiksmelding (meldingsplichtig);
  • gebruik op basis van een gebruiksvergunning (vergunningplichtig).

Een gebruiksmelding hebt u nodig als:

  • in het gebouw meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, zoals in horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren en dergelijke. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen.
  • een woning per kamer wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke huurders (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven). Let op: dit geldt dus niet voor een woongroep, gezinsvervangend tehuis of een studentenhuis waar een aantal mensen samen één huishouding voert.
  • u niet voldoet aan een of meer van de brandveiligheidseisen van het zogenaamde gebruiksbesluit, maar als u in plaats daarvan een ander oplossing hebt die net zo veilig is.

Een gebruiksvergunning hebt u nodig als u:

  • bedrijfsmatig overnachtingen aanbiedt aan meer dan vier personen, zoals bij hotels en pensions.
  • nachtverblijf voor zorg aanbiedt aan meer dan tien personen, zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.
  • dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien kinderen onder de twaalf jaar, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven.
  • dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien personen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen of een nieuwe melding indienen. Bijvoorbeeld als er door het andere gebruik meer personen in het gebouw zullen komen. Of als het gebouw een ander functie of indeling krijgt.

Een gebruiksmelding en een aanvraag van een gebruiksvergunning stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een gebouw in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een gebruiksvergunning heeft te maken met het moment waarop men het bouwwerk als zodanig mag gebruiken. Bij een melding mag het gebouw vier weken nadat de melding is gedaan, in gebruik worden genomen. Bij een vergunning mag het gebouw pas worden gebruikt nadat de vergunning is verleend.

Kijk op omgevingsloket.nl om te bepalen of u een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig hebt.