Bouwbesluit rapportage

Het Bouwbesluit beschrijft de minimale bouwtechnische basiskwaliteit voor zowel nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Het is de schakel tussen maatschappij en bouwpraktijk, met als doel veilige, gezonde, bruikbare en duurzame bouwwerken. Per april en deels per juli 2012 is het vernieuwde Bouwbesluit in werking getreden. Uw bouwplan, vergunning plichtig of niet, dient hier te allen tijde aan te voldoen.

Bouwbesluit rapportage hero visualisatie

Om te toetsen of een gebouw voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbesluit moeten een aantal toetsen en berekeningen worden uitgevoerd. Het resultaat van deze toetsen en berekeningen wordt samengevat in een overzichtelijk rapport, de Bouwbesluit rapportage.

Wij kunnen de bouwbesluit rapportage maken in samenhang met tekenwerk, maar ook separaat aanbieden.

In het algemeen bestaat de bouwbesluit rapportage uit volgende onderdelen:

Oppervlakten van verblijfsgebieden, toilet- en badruimten

Een gebouw moet voldoen aan een minimale verhouding tussen gebruiksoppervlak en verblijfsgebied. Daarnaast worden aan een aantal ruimten minimale m2 eisen gesteld. Deze eisen die in het bouwbesluit staan geformuleerd worden getoetst aan het gebruiksoppervlak en/of verblijfsgebied. Alle relevante informatie ten aanzien van oppervlakten worden getoetst in het hoofdstuk Oppervlakteberekeningen.

Daglichttoetreding

Om een ruimte in huis of op kantoor volgens het Bouwbesluit tot een verblijfsruimte te maken, moet er sprake zijn van voldoende daglichttoetreding. De norm hiervoor is vastgelegd in NEN 2057 Daglicht. Het Bouwbesluit heeft als vuistregel dat het glasoppervlak minimaal 10 procent van het verblijfsoppervlak moet beslaan.

Luchtverversing

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven. De ventilatieberekening is bedoeld om de benodigde ventilatiecapaciteit per ruimte te bepalen. Wij berekenen en schematiseren de ventilatie-inrichting van een compleet gebouw.
Spuiventilatie heeft ten doel in korte tijd sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren of te spuien. Dit kan worden bereikt door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten. Met de spuicapaciteit berekening wordt getoetst of een gebouw over voldoende spuicapaciteit beschikt.

Brandveiligheid

In dit hoofdstuk wordt het gebouw getoetst op brandcompartimentering, vluchten bij brand en installaties (rookmelders, brandmeldinstallaties etc.).

Energiezuinigheid

De EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt) is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6. Vanaf 2012 is de EPC berekening vervangen door de EPG berekening (Energie Prestatie Gebouwen).In 2015 wordt de norm gesteld op 0,4. Per 1 januari 2021 wordt de EPG berekening vervangen door de BENG berekening volgens de NTA8800 waarvoor momenteel de nodige cursussen worden doorlopen.

Wij verzorgen deze berekening voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Er wordt gewerkt met de EPG software Uniec 2.0. Uniec 2.0 is een volledig EPG-rekenpakket dat rekent volgens NEN 7120, NEN 8088 en NEN 1068.

Overige toetsen

In dit hoofdstuk worden alle overige toetsen gedaan. Te denken valt dan aan: wering van vocht, Bescherming tegen ratten en muizen, Inbraakwerendheid, Trappen etc.

GPR bouwbesluit

Vanaf 1 januari 2013 moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwbouwwoning en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m2 een berekening van de milieuprestatie worden bijgevoegd. Hazet tekenbureau maakt hiervoor gebruik van GPR bouwbesluit.